nol ir arciffCodi arian ar gyfer taith wirfoddoli i Zambia

Codi arian ar gyfer taith wirfoddoli i Zambia

Yn fachgen 19 mlwydd oed o Gaernarfon mae mynyddoedd Eryri gyda’u pedwar copa ar ddeg dros dair mil o droedfeddi wedi bod yn her gweledol dyddiol ar stepyn drws.

Bwriad y sialens oedd codi arian ar gyfer taith i Zambia, er mwyn gwneud gwaith gwirfoddol yn hyfforddi amryw o chwaraeon yn Lusaka a’r ardaloedd cyfagos. Roedd yn rhaid i mi godi £2000 er mwyn cymryd rhan yn y fenter, ac fel rhan o’r ymgyrch codi arian fe benderfynnais ofyn i bobl fy noddi i goncro 14 o gopaon uchaf Cymru mewn llai na 24 awr.Yn ol y rhagolygon tywydd roedd hi’n gaddo diwrnod braf a chlir, felly ar y deunawfed o Ebrill 2011 dyma fi’n penderfynnu cychwyn ar y daith o Pen y Pass am 06:00 y bore.

Wrth gerdded i fyny trac y Pyg ac ar draws i lwybr Crib Goch (923 m), dyma’r haul yn codi a’r tywydd yn berffaith er mwyn croesi’r grib i gyfeiriad Carnedd Ugain (1,065 m) ac yna ymlaen i’r Wyddfa (1985 m). Ar ol cyrraedd copa mynydd uchaf Cymru (Yr Wyddfa, 1,085) yn llwyddiannus ac edmygu’r golygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad, cychwynais ar y disgyniad lawr y llwybr serth o orsaf Clogwyn.

Ar ol i’r disgyniad lawr Nant Peris chwalu fy mhengliniau, penderfynais gael seibiant a brecwast sydyn yn maes parcio Vaynol Arms cyn mentro am Elidir Fawr (924). Yn cadw cwmni a nghefnogi dros y pum mynydd nesaf oedd Gruffudd John o Felinheli. Ar ol concro mynyddoedd yr Wyddfa ar ben fy hun, roedd cael cwmni yn lot o help i gadw’n meddwl oddi ar y boen aruthrol yn fy nghoesau, a gwneud yn saff fy mod yn dal i gerdded ar gyflymder cyson.

Er syndod fe lwyddodd y ddau ohonom ni gyrraedd Elidir Fawr (924 m) a’r Garn (947 m) heb lawer o drafferth. Felly ymlaen a ni i gopa Glyder Fawr (999 m) a Glyder Fach (994 m) a thynnu lluniau ar graig y Cantilever ar y ffordd. O fewn ychydig o oriau reddem ni wedi gorffen teulu’r glyderau ar gopa Tryfan (915 m) yng nghwmni Adda ac Efa. Wrth sgramblo lawr ochr ogleddol Tryfan tuag at Fwthyn Ogwen, roedd y boen yn fy mhengliniau yn ddiawledig, ond yn ffodus roedd llond bocs o flapjacks a mars bars yn disgwyl amdanaf ar y gwaelod i godi nghalon!

Gadawodd Gruff y daith ar y pwynt yma, ac i gadw cwmni a mi ar y Carneddau oedd Rhys Edwards o Gaernarfon. Ar ol taith hir a chaled llwyddodd y ddau ohonom gyrraedd copa Pen yr Ole Wen (978 m). Erbyn hyn, ro’ni’n teimlo bod y gwaith caled drosodd ac yn ffyddiog y byddwn yn cwblhau gweddill y Carneddau heb lawer o broblem. Roedd hyn yn gamgymeriad llwyr! Yn araf deg dyma ni’n cerdded ar draws i Garnedd Dafydd (1,044 m) a Charnedd Llewelyn (1,064 m) cyn cuddio’n bagiau a chychwyn y siwrnau i gyfeiriad Yr Elen (962 m) a throi ar ein hunion i gopa Foel Grach (976 m).

O’r diwedd dyma ni’n cyrraedd copa olaf y daith, Foel-fras (942 m), am 18:45 gan wrth gwrs deimlo’r synhwyr mawr o rhyddhad a balchder. Yn anffodus roeddwn yn ymwybodol fod y daith ymhell o fod drosodd eto gan fod angen gwneud y disgyniad tuag at Abergwyngregyn i gyfarfod a theulu a ffrindiau. O’r diwedd dyma ni’n cyrraedd maes parcio Abergwyngregyn lle’r oedd poteli Peroni oer yn disgwyl amdanom!

Roedd hon yn daith a hanner, ac yn un llawer mwy caled nag yr oeddwn yn ddisgwyl. Aeth pob ceiniog o’r arian a godwyd at Project Ideals Zambia, i brynu offer chwaraeon, a dysgu gwirfoddolwyr lleol ar sut i fod yn arweinwyr chwaraeon effeithiol. Mae chwaraeon yn elfen bwysig yn y cymunedau yma sy’n dioddef o ddiweithdra, tlodi a‘r afiechyd HIV/AIDS. Rwyf yn falch iawn o’r canlyniadau a ni fuaswn wedi medru llwyddo i gyflawni’r daith heb gymorth a charedigrwydd llawer o bobl. Rwy’n hynod o ddiolchgar i bawb wnaeth fy noddi ac i bawb gymerodd rhan yn y daith.

Tomos Davies